Home News Covid 19 Operations

Covid 19 Operations

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА COVID-19 ПАНДЕМИЯ
Възлагайки организирането или изпълнението на заявки и доставки на стоки от "Феникс Стоун Уъркс" ООД (ФСУ) и приемайки нашата оферта, Вие се съгласявате със следнoто:

  1.  ФСУ се освобождава от всякаква отговорност, доколкото неизпълнението/ неточното изпълнение на доставката е причинено от обективни обстоятелства, свързани с COVID-19 пандемията извън техния контрол в т.ч. за вреди от закъснели заявки , доставки и вреди по изпълнение  на краен проект(и), породено от закъснението.

  2. ФСУ запазва правото си да извършва едностранни изменения на договорените срокове за изпълнение , маршрути и тарифи, да начислява допълнителни разходи, както и да извършва за сметка на възложителите си всякакви целесъобразни действия със стоката.

  3. Възложителят изрично се съгласява да поеме за своя сметка всички разходи породени от извънредните обстоятелства в т.ч. разходи за задържане на оборудване, денгуби, разходи за извънреден автомобилен транспорт и извънредно складиране и др.

  4. Тези условия корегират клаузите на всякакви предшестващи писмени споразумения, сключени между ФСУ и възложителите им, които им противоречат, и имат действие за периода на обявената пандемия и до премахването на ограничителните мерки от засегнатите държави и се тълкуват съобразно правото на Република България. 

 

      

FRT 2_PHX_CONSOL
logo4   PHX FRT_6_TRANSPORT    logo3
  cov19 images  

Предвид създалата се обстановка (Covid19) в страната, моля всички търговски документи и заявки, товарителници  да се изпращат по @-мейл.


Back to all news

 

COMMITMENT FOR QUALITY

The combination of unique tiles, moldings designs and outstanding application jobs are producing high class appearance at any residence home or commercial building, exterior facades, styled living rooms,  contemporary kitchen, bathroom or patios.

Contacts

Phoenx Stoneworks Ltd.
31A, Dragan Tzankov bulvd.
1113 Sofia, BULGARIA

 

tel: +359 2 960 8184
fax: +359 2 960 8180